Όροι & Προϋποθέσεις Trophy - Τροφή Challenge

I. Ορισμοί

Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:

· «Διοργανωτές του Διαγωνισμού»: α) το Πανεπιστήμιο Rutgers, Κρατικό Πανεπιστήμιο του New Jersey, που εδρεύει στην οδό 7 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901-8554 το οποίο διοργανώνει στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Νέα γεωργία για την Νέα Γενιά», υπό την αιγίδα του οποίου διεξάγεται και ο παρών διαγωνισμός και β) ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία «Industry Disruptors Game Changers», ο οποίος εδρεύει επί της Βασ. Σοφίας 96, Αθήνα 11528, Ελλάδα, ΑΦΜ 997686410.

· «Διαγωνισμός»: Ο Διαγωνισμός “Trophy (Τροφή)” που διεξάγεται από τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού, καθώς και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον διαγωνισμό “Trophy (Τροφή) Challenge”.

· «Συμμετέχουσα Ομάδα ή Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας»: οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό.

· «Υποβολή Συμμετοχής»: το βίντεο, το επιχειρηματικό σχέδιο, η ιδέα και όλες οι άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτηση στον Διαγωνισμό που υποβάλλεται από την Συμμετέχουσα Ομάδα.

· «Κριτές»: οι Επιτροπές του Διαγωνισμού που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση και εκτίμηση των Υποβολών Συμμετοχής. Οι Επιτροπές αποτελούνται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και ερευνητές στον τομέα των της αγροδιατροφής.

· «Νικητές»: κάθε Συμμετέχουσα Ομάδα που παραλαμβάνει βραβείο κατά το τελικό στάδιο του Διαγωνισμού.

II. Κανόνες και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

1. Οι Υποβολές Συμμετοχής μπορούν να γίνουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://trophychallenge.gr/ (στο εξής η «Πλατφόρμα»).

2. Μόνο ομάδες μπορούν να υποβάλουν Συμμετοχή, όχι άτομα μεμονωμένα.

3. Δεν υφίσταται τέλος για την υποβολή συμμετοχής.

4. Κάθε Συμμετέχουσα Ομάδα μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση στον Διαγωνισμό.

5. Οι Συμμετέχουσες είναι Ομάδες οι οποίες πρέπει να ασχολούνται με τους τομείς της αγροτικής και διατροφικής επιχειρηματικότητας. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες θα πρέπει να βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο χρηματοδότησης, αναζητώντας χρηματοδότηση ύψους 50.000 € έως 250.000 €.

6. Από τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας, τουλάχιστον ένα πρέπει να είναι μέχρι 40 ετών και να είναι είτε ιδρυτές είτε συνιδρυτές της ομάδας που υποβάλλει την συμμετοχή.

7. Οι Υποβολές Συμμετοχής πρέπει να αποτελούν πρωτότυπο έργο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας. Με την είσοδο στον Διαγωνισμό, κάθε Συμμετέχον Μέλος της Ομάδας εκπροσωπεί και εγγυάται στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού ότι αυτός ή αυτή ή/και η Ομάδα συλλογικά έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει την Υποβολή στον Διαγωνισμό και ότι έχει όλα τα δικαιώματα, κυριότητα επί των ιδεών που υποβάλλονται, επί του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και επί κάθε άλλου υλικού που παρέχεται στο πλαίσιο της Υποβολής Συμμετοχής και των άλλων δραστηριοτήτων/υλικών του Διαγωνισμού και ότι υποβάλλοντας αίτηση στον Διαγωνισμό, αυτή ή/και η Ομάδα συλλογικά δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάσει κάποιο συμβατικό δικαίωμα ή δικαίωμα τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού απορρήτου, εμπορικού σήματος, δημοσιότητας ή προσωπικότητας ή θα αποκαλύψει κάποια ιδιοκτησιακή ή εμπιστευτική πληροφορία άλλου προσώπου ή οντότητας.

8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων.

9. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες πρέπει καταστήσουν γνωστή οποιαδήποτε χρηματοδότηση που έχουν ήδη λάβει κατά τον χρόνο της Υποβολής Συμμετοχής.

10. Στο πρώτο στάδιο, το οποίο θα λάβει χώρα από τις 13 Μαΐου 2019 έως τις 23 Ιουνίου 2019 στις 12:00μμ, οι Συμμετέχουσες Ομάδες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών που να παρουσιάζουν την ιδέα τους. Η Υποβολή Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εντός των καθορισμένων ημερομηνιών. Δεν θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις εκτός των καθορισμένων ημερομηνιών. Η ιδέα που υποβάλλουν οι Συμμετέχουσες Ομάδες πρέπει να αφορά αποκλειστικά τον τομέα της αγροτεχνολογίας και της τεχνολογίας τροφίμων. Ενδεικτικά υποπεδία είναι τα ακόλουθα:

i. Αγροτεχνολογία-Πρωτογενής Παραγωγή: α) έξυπνα συστήματα άρδευσης, β) συστήματα θρεπτικής αποδοτικότητας, γ) συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, δ) ενεργειακή αγροτεχνολογία, ε) συστήματα ελεγχόμενου περιβάλλοντος (θερμοκήπια, κτηνοτροφία), στ) άλλοι τομείς.

ii. Τεχνολογία Τροφίμων-Επεξεργασία και Ποιότητα Τροφίμων: α) Βιοπαραγωγή, β) βιοδίυλιση και τροφικά απόβλητα, γ) ιχνησιλασιμότητα/γνησιότητα/νοθεία, δ) έξυπνη σήμανση, ε) άλλοι τομείς.

Σε αυτό το στάδιο, οι Κριτές της Διευθύνουσας Επιτροπής θα αξιολογήσουν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, εάν η Υποβολή Συμμετοχής από τις Συμμετέχουσες Ομάδες πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στον Διαγωνισμό και θα καθορίσουν εάν η Υποβολή Συμμετοχής σχετίζεται με τον τομέα της αγροτεχνολογίας ή της τεχνολογίας τροφίμων. Όσες Υποβολές Συμμετοχής είναι σύμφωνες με τους όρους του διαγωνισμού θα προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης και στο τρίτο στάδιο των ημιτελικών.

10 β. Στο δεύτερο στάδιο, η Κριτική Επιτροπή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, θα βαθμολογήσουν τις Υποβολές Συμμετοχής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και φόρμα αξιολόγησης. Η βαθμολογία αυτού του σταδίου αντιστοιχεί στο 95% της συνολικής εν δυνάμει βαθμολογίας της κάθε Υποβολής Συμμετοχής.

10 γ. Το τρίτο στάδιο αποτελείται από τους ημιτελικούς οπότε και θα πραγματοποιηθεί το Boot Camp. Κατά την διάρκεια του Boot Camp, οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θα προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση στους συμμετέχοντες στον ημιτελικό για την παρουσίαση των ιδεών τους («Παρουσίαση» (Pitch)).

Στη φάση του Boot Camp θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων με την ανάδειξη των δέκα (10) επικρατέστερων μέσω του δεύτερου σταδίου της αξιολόγησης που αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής εν δυνάμει βαθμολογίας της κάθε Υποβολής Συμμετοχής. Η αξιολόγηση αυτού του σταδίου αποδίδεται στην κάθε Υποβολή Συμμετοχής αξιολογώντας την απόδοση των ομάδων κατά την διάρκεια του Bootcamp.

Με βάση τα παραπάνω υπολογίζεται η τελική συνολική βαθμολογία κάθε Υποβολής Συμμετοχής. Οι δέκα καλύτερες από όλες τις Υποβολές Συμμετοχής που θα συμμετάσχουν στον ημιτελικό θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο των τελικών.

10 δ. Το τέταρτο και τελικό στάδιο αποτελείται από τον τελικό και την τελετή απονομής των βραβείων. Οι δέκα καλύτερες υποβολές θα παρουσιαστούν ενώπιον των Κριτών (τουλάχιστον 5 ειδικών) της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι οποίοι, μέσω μιας διαδικασίας ψηφοφορίας, θα επιλέξουν τους τελικούς νικητές των βραβείων («οι Νικήτριες Ομάδες»). Εάν κάποια από τις Συμμετέχουσες Ομάδες στον τελικό δεν προβεί στην Παρουσίαση (Pitch) μπροστά στους Κριτές, θα αποκλειστεί.

11. Οι Υποβολές Συμμετοχής θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) τα προσόντα της ομάδας και την εμπειρία, β) την επιχειρηματική ωριμότητα και την γενικότερη

ποιότητα της νεοφυούς επιχείρησης της Συμμετέχουσας Ομάδας γ) τα επιτεύγματα, δ) την καινοτομία της ιδέας και κατά πόσο αυτή μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω και/ή το επιχειρηματικό μοντέλο, ε) τις ευκαιρίες στην αγορά και στ) την χρηματοδοτική ικανότητα.

12. Θα υπάρξουν τέσσερις (4) Νικήτριες Ομάδες στον Διαγωνισμό, δηλ. δύο (2) Νικήτριες Ομάδες για κάθε τομέα, στις οποίες θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000 €. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν ανάλογα με τον τομέα καθώς και τα μη- χρηματικά βραβεία είναι τα εξής:

α. Χρηματικά Βραβεία

i. Αγροτεχνολογία: α) Πρώτο Βραβείο: 8.500€, β) Δεύτερο Βραβείο: 4.000€

ii. Τεχνολογία Τροφίμων: α) Πρώτο Βραβείο: 8.500€, β) Δεύτερο Βραβείο: 4.000€

Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω χρηματικά βραβεία νοούνται πριν από οποιουσδήποτε φόρους ή κρατήσεις που τυχόν προβλέπονται ή θα προβλεφθούν από το νόμο. Κάθε τυχόν φόρος ή άλλη κράτηση επί των ποσών των χρηματικών βραβείων βαρύνει αποκλειστικά τον βραβευόμενο νικητή.

β. Μη χρηματικά Βραβεία:

Κάθε Νικήτρια Ομάδα κερδίζει επίσης μη χρηματικά έπαθλα, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαιδευτικών ταξιδιών που παρέχονται από τους Διοργανωτές και το δίκτυό τους. Στα μη χρηματικά έπαθλα μπορούν να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα:

i. Πρόσκληση Συμμετοχής στο Invent-ICT incubation program,

ii. Πρόσκληση Συμμετοχής στον παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού Future Agro Challenge (FAC),

iii. Πενταήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στο Πανεπιστήμιο Rutgers για να επισκεφθούν τα ιδρύματα και τα εργαστήρια αγροτικών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και συναντήσεων με ερευνητές, επιχειρηματίες και επενδυτές. Παρέχεται μόνο στους πρώτους νικητές των δυο κατηγοριών.

13. Το είδος και το ύψος των επάθλων μπορούν να αλλάξουν κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών του Διαγωνισμού. Όσον αφορά τα μη χρηματικά έπαθλα που απαριθμούνται ανωτέρω στην παράγραφο 12.β, διευκρινίζεται ότι η χορήγησή τους εξαρτάται από την διαθεσιμότητα και την επιβεβαίωση των αντίστοιχων εμπλεκόμενων φορέων. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι οι Νικήτριες Ομάδες θα κάνουν χρήση των μη χρηματικών επάθλων. Για την αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των Νικητριών Ομάδων, εάν για

οποιονδήποτε λόγο εκτός της σφαίρας ελέγχου τους, οι Νικήτριες Ομάδες τελικά δεν κάνουν χρήση αυτών των επάθλων.

14. Οι συμμετέχοντες στον ημιτελικό θα ειδοποιηθούν προσωπικά μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

15. Με την αποδοχή τους στον ημιτελικό, οι συμμετέχοντες στον ημιτελικό θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θα κάνει την παρουσίαση ζωντανά και να στείλουν τα απαιτούμενα υποστηρικτικά υλικά (φωτογραφίες, λογότυπα και παρουσιάσεις κλπ.) το αργότερο έως τις 2 Ιουλίου 2019 στις 12:00 μ.μ.

16. Με το πέρας του bootcamp και έως τις 12 το μεσημέρι της ημέρας του τελικού, οι συμμετέχοντες στον ημιτελικό θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που θα κάνει την παρουσίαση ζωντανά και να στείλουν τα απαιτούμενα υποστηρικτικά υλικά

17. Είναι ευθύνη των Συμμετεχουσών Ομάδων να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.trophychallenge.gr για οποιαδήποτε ενημέρωση ή/και τροποποίηση σχετικά με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα.

18. Από τις δέκα καλύτερες Συμμετέχουσες Ομάδες του ημιτελικού, τουλάχιστον ένα μέλος της Συμμετέχουσας Ομάδας πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις απαιτούμενες συνεδρίες καθώς και στην τελική τελετή απονομής των βραβείων.

19. Όλοι οι Κριτές έχουν πλήρη διακριτική ευχέρεια στις αποφάσεις τους. Οι τελευταίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Οι Κριτές έχουν υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας (NDA) με τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού.

20. Η ταυτότητα των Κριτών θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες κατά την τελική φάση του διαγωνισμού.

21. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε κάποια Υποβολή Συμμετοχής που κατά την κρίση τους παραβιάζει το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων του Διαγωνισμού. Οι αποφάσεις των Διοργανωτών του Διαγωνισμού είναι οριστικές και τελούν υπό την απόλυτη κρίση των Διοργανωτών του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Συμμετέχουσας Ομάδας από τον Διαγωνισμό καθώς και την απώλεια οποιουδήποτε επάθλου που απονεμήθηκε στην Συμμετέχουσα Ομάδα.

22. Οποιαδήποτε Συμμετέχουσα Ομάδα ή Μέλος Συμμετέχουσας Ομάδας που συμμετέχει σε ανήθικες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της αντιγραφής, της εξαπάτησης ή

οποιασδήποτε δραστηριότητας που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα των Διοργανωτών του Διαγωνισμού ή του Διαγωνισμού, θα αποκλειστεί. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί από τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού. Η απόφαση είναι τελική, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών του Διαγωνισμού, και δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.

23. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες θα συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους που σχετίζονται με την Υποβολή Συμμετοχής τους και με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

24. Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, οι Συμμετέχουσες Ομάδες καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που περιγράφεται στην Υποβολή Συμμετοχής τους (δηλ. αρχεία πνευματικής ιδιοκτησίας, έγγραφα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).

25. Οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην Υποβολή Συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των Μελών της Συμμετέχουσας Ομάδας και του βίντεο) καθώς και κάθε εργασία που διεξάγεται κατά την διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου του Διαγωνισμού μπορεί να κοινοποιηθεί από τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον Διαγωνισμό ή για σκοπό δημοσιότητας και δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικά.

26. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες παραχωρούν στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού μη αποκλειστική, αμετάκλητη, παγκόσμια άδεια αναπαραγωγής και κοινοποίησης της Υποβολής Συμμετοχής τους καθώς και κάθε εργασία που διεξάγεται κατά την διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε μέσο διαθέσιμο για οποιονδήποτε σκοπό σχετιζόμενο με τον Διαγωνισμό ή για σκοπούς δημοσιότητας. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες δηλώνουν και εγγυώνται ότι δεν έχουν αξιώσεις κατά των Διοργανωτών του Διαγωνισμού που προκύπτουν από τέτοια χρήση των Υποβολών Συμμετοχής.

27. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες συμφωνούν ότι τα βίντεο θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.trophychallenge.gr.

28. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τεχνολογίες για τις οποίες έχουν άδεια χρήσης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δημιούργησαν την τεχνολογία ή ότι έχουν τη ρητή (δηλ. γραπτή) άδεια του δικαιούχου ατόμου ή της οντότητας στην οποία ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία για να την χρησιμοποιήσει όπως περιγράφεται στην αίτηση. Τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας θα αποζημιώσουν τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού και τα Μέλη των Επιτροπών και τους Κριτές για τυχόν αξιώσεις και ευθύνη που προκύπτουν από αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων από χρήση υλικών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που τους έχουν παρασχεθεί από τις Συμμετέχουσες

Ομάδες ή τα Συμμετέχοντα Μέλη των Ομάδων ή/και οποιωνδήποτε υλικών που αποτελούν μέρος των Υποβολών Συμμετοχής.

29. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία τρίτου προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της Υποβολής Συμμετοχής της Συμμετέχουσας Ομάδας, οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού προτείνουν στην Συμμετέχουσα Ομάδα να αναζητήσει ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν μπορούν να παρέχουν καμία νομική συμβουλή σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα θέματα.

30. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες συμφωνούν να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε έπαθλο του Διαγωνισμού που θα λάβουν για να αναπτύξουν περαιτέρω την ιδέα τους στα πεδία της αγροτεχνολογίας και της τεχνολογίας τροφίμων.

31. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θα πρέπει να μην θεωρούνται υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε Μέλους της Συμμετέχουσας Ομάδας σε περίπτωση νομικής ενέργειας έναντι της Συμμετέχουσας Ομάδας ή σχετιζόμενης με την Υποβολή Συμμετοχής της.

32. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν είναι υπεύθυνοι σε καμία περίπτωση για τυχόν Συμφωνίες μεταξύ της Συμμετέχουσας Ομάδας ή Μέλους της Συμμετέχουσας Ομάδας με τρίτα πρόσωπα.

33. Τα υλικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν επιστρέφονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού για σκοπούς δημοσιότητας. Αυτό δεν αποσκοπεί να αναθέσει στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, των Ομάδων ή των οντοτήτων που σχετίζονται με τις Ομάδες.

34. Οι Συμμετέχουσες Ομάδες και τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την εμπορική επωνυμία των Διοργανωτών του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε παραλλαγή, προσαρμογή ή συντομογραφία τους ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή λογότυπο που ανήκουν στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού σε οποιαδήποτε διαφήμιση χωρίς την γραπτή άδεια των Διοργανωτών του Διαγωνισμού.

35. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (i) ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή (ii) ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ, «ΤΑ ΜΕΡΗ») ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΙΧΑΝ ΛΟΓΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ Ή ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΗΔΗ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

36. Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες συμφωνούν να συμμετέχουν σε αναφορές σχετικά με τον Διαγωνισμό σε μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

α. Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν μια σύντομη γραπτή περιγραφή που θα είναι διαθέσιμη στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να δημοσιοποιηθεί, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό της.

β. Όλες οι Συμμετέχουσες Ομάδες ενδέχεται να κληθούν να μιλήσουν σε συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τον Διαγωνισμό όταν το ζητήσουν οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού.

γ. Η συμμετοχή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον τύπο δεν απαιτεί σε καμία περίπτωση από τις Συμμετέχουσες Ομάδες να αποκαλύψουν οποιοδήποτε περιουσιακό δικαίωμα ή άλλη εμπιστευτική πληροφορία που σχετίζεται με την επιχείρησή τους.

37. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου τους (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, έλλειψης κάλυψης δικτύου, υπερφόρτωσης δικτύου, αποσύνδεσης δικτύου, εσφαλμένης υποβολής αίτησης) ή πέρα του ελέγχου οποιουδήποτε τρίτου μέρους που θα μεταφέρει τα αρχεία α) η αποστολή των Υποβολών Συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο, καθυστερήσει ή αποτύχει, β) η Πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη στους αιτούντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα αρχεία που διατηρούνται στην Πλατφόρμα έχουν καταστραφεί εν μέρει ή πλήρως, απαλλάσσονται χωρίς κυρώσεις από τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον Διαγωνισμό.

38. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την παράδοση των επάθλων, παύει να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση των Διοργανωτών του Διαγωνισμού. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν έχουν ούτε αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

39. Σε περίπτωση που α) ακυρωθεί η συμμετοχή της νικήτριας Συμμετέχουσας Ομάδας, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της μη συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, β) η νικήτρια Συμμετέχουσα Ομάδα δεν αποδέχεται την συμμετοχή της, η νικήτρια Συμμετέχουσα Ομάδα στερείται αυτοδικαίως και μόνιμα οποιουδήποτε δικαιώματος όσον αφορά το έπαθλο, το οποίο παραμένει στα χέρια των Διοργανωτών του Διαγωνισμού και μπορεί να χορηγηθεί από αυτούς κατά πλήρη διακριτική ευχέρεια.

40. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτεί την πρόσβαση στο Διαδίκτυο των ενδιαφερομένων μερών με τα δικά τους τεχνικά μέσα; επιπλέον, οι Διοργανωτές του

Διαγωνισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχουσών Ομάδων. Συγκεκριμένα, δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για δαπάνες που προκύπτουν από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό (π.χ. διαμονή, έξοδα ταξιδίου, υλικά παραγωγής κλπ.).

41. Οι Διοργανωτές Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να ματαιώσουν, να αναβάλουν, να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τις Συμμετέχουσες Ομάδες. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού ενημερώνουν αμέσως και δεόντως τις Συμμετέχουσες Ομάδες για οποιαδήποτε τέτοια ακύρωση, αναβολή, ακύρωση ή τροποποίηση.

42. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν ή/και να τροποποιήσουν οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θα ενημερώσουν για τις τροποποιήσεις αυτές μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.trophychallenge.gr.

43. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες του διαγωνισμού και του χρονοδιαγράμματος.

44. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση διακοπής, αναβολής, ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων ή ανωτέρας βίας (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργιών, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών τρομοκρατίας, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ.) που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη την διεξαγωγή του Διαγωνισμού και που υπερβαίνουν το πεδίο ελέγχου και επομένως αίρεται στο μέτρο αυτό η ευθύνη των Διοργανωτών του Διαγωνισμού από τις υποχρεώσεις τους από τον Διαγωνισμό χωρίς κυρώσεις.

45. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού έχουν δικαίωμα να εγγράφουν, αναπαράγουν τις πτυχές της προσωπικότητας των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας, όπως το όνομά τους, την εικόνα τους, την φωνή, τις δηλώσεις, τα αποσπάσματα ή οι συνεντεύξεις τους, σκηνές/ εικόνες από βίντεο σε οποιοδήποτε μέσο, καθώς και να δημοσιεύουν, παρουσιάζουν, μεταδίδουν τέτοιο ηχητικό, οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, χωρίς κανένα χρονικό, τοπικό ή άλλου είδους περιορισμό και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

46. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), του ταχυδρομικού κώδικα, της ημερομηνίας γέννησης, του αριθμού κινητού

τηλεφώνου, των αρχείων εικόνας και βίντεο), τα οποία θα επεξεργαστούν με σκοπό την διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθώς και της προβολής του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

47. Τα Συμμετέχοντα Μέλη της Ομάδας ρητά συγκατατίθενται στην χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς χρέωση με την αποστολή ενός email στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού στην διεύθυνση www.trophychallenge.gr. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν θα μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων Μελών της Ομάδας για την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και επομένως η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης από τους συμμετέχοντες δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

48. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι κυρίως τα άτομα που εργάζονται στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό των Διοργανωτών του Διαγωνισμού για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θα αποκαλύπτουν επίσης προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο εάν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση για αυτό ή εάν οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού υποχρεούνται από απόφαση/διαταγή δικαστηρίου και/ή εισαγγελικού λειτουργού. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων μπορεί να διαβιβαστούν εκτός ΕΕ ή μπορούν να διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται εκτός Ε.Ε. (π.χ. στο Πανεπιστήμιο Rutgers, Κρατικό Πανεπιστήμιο του New Jersey). Ανεξαρτήτως του προορισμού της διαβίβασης, θα κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη για αυτό και πάντοτε σε συμφωνία με τις κατάλληλες εγγυήσεις ασφάλειας (όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ).

49. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αυστηρά απαραίτητο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και θα διαγράφονται ασφαλώς από τους Διοργανωτές του Διαγωνισμού μόλις κριθεί ότι οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας αυτών έχουν εκπληρωθεί.

50. Κάθε Συμμετέχον Μέλος της Ομάδας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του/της δεδομένα, υπό την έννοια ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με όλα τα προσωπικά του/της δεδομένα που σχετίζονται με αυτόν/ αυτήν, για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, τους αποδέκτες τους, την διάρκεια της επεξεργασίας, τα δικαιώματά του/της σχετικά με αυτή την επεξεργασία. Επιπλέον, ο συμμετέχων έχει το

δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία τους, το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονο στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

51. Εάν ένα Μέλος Συμμετέχουσας Ομάδας επιθυμεί να ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του/της ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να στείλει ένα email στους Διοργανωτές του Διαγωνισμού στις διευθύνσεις info@trophychallenge.gr, support@trophychallenge.gr, partners@trophychallenge.gr. Οι Διοργανωτές του Διαγωνισμού θεωρούνται Υπεύθυνοι Επεξεργασίας υπό την έννοια της σχετικής νομοθεσίας.

52. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και κάθε διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς ή με το αντικείμενό της (συμπεριλαμβανομένων των μη συμβατικών διενέξεων ή αξιώσεων) θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

53. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποκλειστική δωσιδικία για κάθε απαίτηση που προκύπτει από ή σχετίζεται με τον Διαγωνισμό.

54. Οι Όροι του Διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.trophychallenge.gr.

Organized by:
               
Powered by:
 
Το Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ υλοποιείται:
Υπό την καθοδήγηση του:
Asset 1@3x
Σε συνεργασία με:
Asset 2@3x
 
Asset 3@3x
Με αποκλειστική δωρεά από το:
Asset 4@3x
Special Collaboration with: